ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020


"ПИРИН ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0525-C01, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП - Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", е в изпълнение на проектПИРИН ИНВЕСТ ГРУП ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-10597-C01, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", е в изпълнение на проект:

"Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал на Пирин Инвест ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект по отношение на Пирин Инвест ЕООД и стабилност на съществуващите работни места в предприятието, най-малко 3 месеца след изпълнението на проекта.

Период на изпълнение: 01.09.2020 г. – 01.12.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, в това число: 8 500.00 лева европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.