ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020


"ПИРИН ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0525-C01, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП - Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", е в изпълнение на проектПИРИН ИНВЕСТ ГРУП ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-10597-C01, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", е в изпълнение на проект:

"Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал на Пирин Инвест ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект по отношение на Пирин Инвест ЕООД и стабилност на съществуващите работни места в предприятието, най-малко 3 месеца след изпълнението на проекта.

Период на изпълнение: 01.09.2020 г. – 01.12.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, в това число: 8 500.00 лева европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.

Продукти и цени

Пирин Инвест Груп ЕООД поддържа на склад различни видове транспортни опаковки и изработва такива по поръчка на клиента. Работи с висококачествени български и вносни материали на конкурентни цени. 


Pirin Invest Group Ltd. keeps in stock various types of packaging and manufactures packaging upon request. Works with high quality Bulgarian and imported materials at competitive prices.


Pirin Invest Group Ltd. διατηρεί αποθέματα διαφόρων τύπων των συσκευασιών και κατασκευάζει συσκευασίες κατόπιν αιτήματος. Λειτουργεί με υψηλής ποιότητας βουλγαρικά και εισαγόμενα υλικά σε ανταγωνιστικές τιμές.

Copyright © 2021 Пирин Инвест Груп ЕООД. Всички права запазени.